Regnskap

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

2021

 

2020

Annen driftsinntekt

70 548 890

62 854 946

Sum driftsinntekter

70 548 890

62 854 946

 

Lønnskostnad

57 797 011

47 211 565

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

2 322 192

2 172 721

Annen driftskostnad

11 911 850

10 423 685

Sum driftskostnader

72 031 053

59 807 971

 

Driftsresultat

-1 482 163

3 046 976

 

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt

147 675

270 445

Annen finanskostnad

790

264

Resultat av finansposter

146 884

270 181

 

Ordinært resultat

-1 335 278

3 317 157

 

Årsresultat

-1 335 278

3 317 157

 

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital

-1 335 278

3 317 157

Sum overføringer

-1 335 278

3 317 157

Balanse

Eiendeler

2021

 

2020

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Programvare

6 744 996

7 797 349

Sum immaterielle eiendeler

6 744 996

7 797 349

 

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

1 354 083

1 614 474

Sum varige driftsmidler

1 354 083

1 614 474

 

Sum anleggsmidler

8 099 079

9 411 823

 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

69 375

0

Andre kortsiktige fordringer

894 688

1 127 335

Sum fordringer

964 063

1 127 335

 

Bankinnskudd, kontanter o.l

Bankinnskudd, kontanter o.l.

17 891 809

16 776 040

Sum bankinnskudd, kontanter o.l

17 891 809

16 776 040

 

Sum omløpsmidler

18 855 872

17 903 375

 

Sum eiendeler

26 954 951

27 315 199

Egenkapital og gjeld

2021

 

2020

Egenkapital

 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

17 183 977

18 519 255

Sum opptjent egenkapital

17 183 977

18 519 255

 

Sum egenkapital

17 183 977

18 519 255

 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

1 518 609

1 046 524

Skyldig offentlige avgifter

2 905 057

3 025 263

Annen kortsiktig gjeld

5 347 308

4 724 157

Sum kortsiktig gjeld

9 770 974

8 795 944

 

Sum gjeld

9 770 974

8 795 944

 

Sum egenkapital og gjeld

26 954 951

27 315 199