Regnskap

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

2022

2021

Annen driftsinntekt

76 742 102

70 548 890

Sum driftsinntekter

76 742 102

70 548 890

 

Lønnskostnad

61 070 128

57 797 011

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

2 408 443

2 322 192

Annen driftskostnad

15 580 247

11 911 850

Sum driftskostnader

79 058 818

72 031 053

 

Driftsresultat

-2 316 716

-1 482 163

 

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt

300 145

147 675

Annen finanskostnad

323

790

Resultat av finansposter

299 822

146 884

 

Resultat

-2 016 894

-1 335 278

 

Årsresultat

-2 016 894

-1 335 278

 

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital

-2 016 894

-1 335 278

Sum overføringer

-2 016 894

-1 335 278

Balanse

Eiendeler

2022

2021

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Programvare

5 075 940

6 744 996

Sum immaterielle eiendeler

5 075 940

6 744 996

 

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

884 826

1 354 083

Sum varige driftsmidler

884 826

1 354 083

 

Sum anleggsmidler

5 960 766

8 099 079

 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

65 461

69 375

Andre kortsiktige fordringer

1 086 614

894 688

Sum fordringer

1 152 075

964 063

 

Bankinnskudd, kontanter o.l

Bankinnskudd, kontanter o.l.

23 409 654

17 891 809

Sum bankinnskudd, kontanter o.l

23 409 654

17 891 809

 

Sum omløpsmidler

24 561 729

18 855 872

 

Sum eiendeler

30 522 496

26 954 951

Egenkapital og gjeld

2022

2021

Egenkapital

 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

15 167 083

17 183 977

Sum opptjent egenkapital

15 167 083

17 183 977

 

Sum egenkapital

15 167 083

17 183 977

 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

3 655 873

1 518 609

Skyldig offentlige avgifter

2 460 482

2 905 057

Annen kortsiktig gjeld

9 239 057

5 347 308

Sum kortsiktig gjeld

15 355 413

9 770 974

 

Sum gjeld

15 355 413

9 770 974

 

Sum egenkapital og gjeld

30 522 496

26 954 951