Regnskap

Resultatregnskap

Driftsinntekter og driftskostnader

2023

2022

Annen driftsinntekt

76 440 170

76 742 102

Sum driftsinntekter

76 440 170

76 742 102

 

Lønnskostnad

59 760 345

61 070 128

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler

2 179 934

2 408 443

Annen driftskostnad

16 791 574

15 580 247

Sum driftskostnader

78 731 853

79 058 818

 

Driftsresultat

-2 291 683

-2 316 716

 

Finansinntekter og finanskostnader

Annen finansinntekt

1 010 401

300 145

Annen finanskostnad

5 518

323

Resultat av finansposter

1 004 883

299 822

 

Resultat

-1 286 799

-2 016 894

 

Årsresultat

-1 286 799

-2 016 894

 

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital

-1 286 799

-2 016 894

Sum overføringer

-1 286 799

-2 016 894

Balanse

Eiendeler

2023

2022

Anleggsmidler

Immaterielle eiendeler

Programvare

3 778 846

5 075 940

Sum immaterielle eiendeler

3 778 846

5 075 940

 

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr

638 674

884 826

Sum varige driftsmidler

638 674

884 826

 

Sum anleggsmidler

4 417 520

5 960 766

 

Omløpsmidler

Fordringer

Kundefordringer

279 105

65 461

Andre kortsiktige fordringer

1 370 764

1 086 614

Sum fordringer

1 649 869

1 152 075

 

Bankinnskudd, kontanter o.l

Bankinnskudd, kontanter o.l.

20 768 749

23 409 654

Sum bankinnskudd, kontanter o.l

20 768 749

23 409 654

 

Sum omløpsmidler

22 418 618

24 561 729

 

Sum eiendeler

26 836 137

30 522 496

Egenkapital og gjeld

2023

2022

Egenkapital

 

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital

13 880 284

15 167 083

Sum opptjent egenkapital

13 880 284

15 167 083

 

Sum egenkapital

13 880 284

15 167 083

 

Gjeld

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld

2 429 450

3 655 873

Skyldig offentlige avgifter

3 471 397

2 460 482

Annen kortsiktig gjeld

7 055 006

9 239 057

Sum kortsiktig gjeld

12 955 854

15 355 413

 

Sum gjeld

12 955 854

15 355 413

 

Sum egenkapital og gjeld

26 836 137

30 522 496