Statistikk

Mottatte skriftlige henvendelser – utvikling

Figur 1

Kommentarer til utviklingen

Bank har hatt en stor økning av klagesaker de siste årene og antall klager økte i 2022 med 33 prosent mot 2021. Flest saker gjelder tvister om ansvar for uautoriserte transaksjoner. Det er også en økning av saker som gjelder oppsigelse av konto, og hvor banken har sagt opp kundeforholdet fordi det ikke kan gjennomføres betryggende kundekontroll etter hvitvaskingsregelverket. I tillegg er det et stort antall klager knyttet til tvister om utlån. Flere av disse gjelder avtalevilkår, men det er også et stort antall klager hvor forbruker mener at banken skulle ha frarådet låneopptaket.

Inkasso hadde økt saksmengde fram til 2020 men de siste to årene er antall klager redusert. Fra 2021 til 2022 gikk antall klager ned med 18 prosent. Det er noe uklart hva som er årsak til nedgangen, men en mulig forklaring kan være endringen av salærstørrelsen i 2020, eller at flere saker enn tidligere løses med inkassoforetaket.

Forsikring har, sett under ett, hatt en liten reduksjon av klagesaker det siste året. Saksinngangen varierer innenfor det enkelte område.

Skade er det største forsikringsområdet i FinKN. Avdelingen har hatt en relativt jevn saksinngang de to siste årene. Det mottas flest klagesaker knyttet til produktene bygning/innbo, motorvogn og reise. Det er også en liten økning i mer komplekse saker, herunder næring og profesjonsansvar.

Person har hatt en nedgang i antall saker de tre siste årene. Reduksjonen kan ha flere årsaker, blant annet har nok pandemien ført til lavere reisevirksomhet, som igjen kan ha ført til færre klagesaker innen reisesyke/reiseavbrudd.

Eiendom hadde en liten økning i antall klagesaker målt mot 2021. Flest klagesaker er det innenfor tvister knyttet til taklekkasje, feil ved bad, el-anlegg og drenering.

TFF ble inkludert i FinKN fra 2018. De to første årene var det en økning i antall saker. Dette snudde i 2020, og reduksjonen har fortsatt i 2021 og 2022. Det antas å være forklart med at antall uforsikrede kjøretøy er betydelig redusert og at de fleste tvistespørsmålene er avklart i nemndspraksis.

Avsluttet i sekretariatet – utvikling

Figur 2

 

Tall for 2022

Totalt ble det avsluttet 7 037 saker i Finansklagenemnda i 2022. Av disse ble 5 968 saker endelig avsluttet i sekretariatet mens 1 069 saker ble overført til nemnd.

Avgjørelser fra nemndene – utvikling

Figur 3

Kommentarer til utviklingen

Etter en kraftig økning av saker til nemnd i 2021, ble antallet saker redusert med ca. 16 prosent i 2022. Noe av årsaken til den kraftige økningen i 2021 var fagområde Skades saksinngang i 2020, som ble arbeidet ned gjennom året 2021. Reell produksjon i avdelingen var vesentlig større enn mottatt saksmengde dette året. Det medførte igjen at flere saker gikk til nemndsbehandling.

Resultat sekretariat

Figur 4

 

Kommentarer til utviklingen

Utviklingen i medholdsandel for klager, målt for alle saker og fagområder, var i 2022 på 21 prosent. Dette er en økning i medholdandel til klager fra 17 prosent i 2021.

Det er imidlertid viktig å være klar over at FinKN ble tilført et nytt virksomhetsområde i 2018, ved at FinKN ble klageorgan for ilagte gebyr for uforsikrede kjøretøy. Gebyrordningen administreres av Trafikkforsikringsforeningen (TFF) og derav benevnt TFF Gebyr. Det har vært mange saker å behandle, men få saker har ført frem med medhold for klager. Dette har påvirket samlede statistiske tall. Dersom man holder dette fagområdet utenfor målingen, er medholdsandelen til klager på 24 prosent.

Resultat nemnd

Figur 5

 

Kommentarer til utviklingen

Klager får totalt sett medhold i 25 prosent av sakene som ferdigbehandles i nemndene. I hvilken grad klager får medhold varierer mye mellom de forskjellige nemndene. I FinKN Eierskifte er medholdsandelen høyest med 42 prosent mens medholdsandelen i FinKN Skade er lavest med 11 prosent. «Medhold» kan bety at klager får fullt medhold, eller bare medhold for en mindre del av kravet. I våre statistikker skilles det ikke på dette.

Resultat for sekretariat og nemnd slått sammen

Figur 6

 

Medholdsandelen til klager i sekretariat og nemnd sett under, er på 21 prosent.

Ikke aksepterte avgjørelser – nemnd

Nemnd

Antall avgjørelser

Antall medhold klager

Antall ikke-aksepterte avgjørelser

Andel ikke-aksepterte avgjørelser

Bank

175

56

11

20 %

Eierskifte

303

128

5

4 %

Inkasso

19

6

1

17 %

Person

178

29

2

7 %

Skade

371

39

4

10 %

Skade TFF

43

13

0

0 %

Totalt

1089

271

23

8 %

Andelen ikke-aksepterte avgjørelser er i 2022 redusert med ca. 2 prosent fra 2021.

Nemnda bygger på en forutsetning om at foretakene følger nemndsavgjørelsene, med mindre det er tungtveiende grunner til ikke å gjøre det. Eksempelvis at saken har interesse utenfor den foreliggende tvisten og/eller at saken er prinsipielt viktig. En høy andel ikke-aksepterte avgjørelser vil svekke nemndas legitimitet. Det var 23 saker som endte med medhold for klager og som foretakene ikke aksepterte.

De fleste ikke-aksepterte sakene i FinKN Bank gjaldt Olga-svindel og hvor spørsmålet ble behandlet av Høyesterett høsten 2022.