Bank, finans og verdipapirfond

Fagområdet Bank, finans og verdipapirfond behandler klager fra forbrukere som gjelder rettslige tvister med finansforetak, finansieringsselskap, kredittforetak og verdipapirforetak. I saker som gjelder uautoriserte betalingstransaksjoner (finansavtaleloven § 37 (2) b), er det finansforetaket som skal bringe saken inn for Finansklagenemnda.

Trender og utvikling i 2021

Det har vært en relativt stor økning i antall klagesaker innenfor fagområdet de siste årene og siden 2017 har inngangen av saker økt med 54 prosent.

enkelte finansforetak har ikke fulgt opp sine plikter etter finansavtaleloven

I tvister om transaksjoner som klager mener ikke å ha foretatt (uautoriserte transaksjoner), er det finansforetaket som skal bringe saken inn for Finansklagenemnda eller for domstolene dersom beløpet ikke tilbakeføres kunden. Dette følger av finansavtaleloven § 37 (1) og (2). Enkelte finansforetak har ikke fulgt opp sine plikter etter bestemmelsen. Dette er tatt opp med finansforetakene flere ganger fra 2019 og de aller fleste bankene har etter hvert innrettet sin praksis etter lovverket. Dette gjelder ikke DNB, som også i 2021 konsekvent har unnlatt å sende slike klager til Finansklagenemnda.

Se også avsnitt under fagområdet Eierskifteforsikring som kommenterer at enkelte selskap synes å begrense eller hindre forbrukers klageadgang.

Nemndspraksis

Antall saker behandlet i FinKN Bank økte med 66 prosent fra 2020. De fleste sakene i nemnda gjelder tvister om phishing, oppsigelse av konto, og utlån.

Phishing

Nemnda behandlet en rekke saker om phishing i 2021. I de fleste sakene har klager mottatt en e-post eller SMS som angivelig kommer fra kjente avsendere og hvor klager blir forledet til å trykke på en lenke og gi fra seg kortnummer og sikkerhetsopplysninger. I andre saker har klager blitt ringt opp av noen som angivelig ringer fra banken, såkalt "Olgasvindel" og hvor de blir lurt til å gi fra seg sikkerhetsopplysninger som kode og passord til BankID. En sak om Olgasvindel ble behandlet i Eidsivating lagmannsrett i november 2021, som i likhet med FinKN Bank kom frem til at forbruker fikk medhold i at hun ikke hadde opptrådt forsettlig. Banken har anket saken og den skal behandles i Høyesterett i august 2022.

Oppsigelse av kundeforhold

Nemnda har behandlet en rekke saker om oppsigelse av kundeforhold og hvor banken begrunner oppsigelsen med at banken ikke har fått tilfredsstillende svar fra forbrukeren.

I FinKN 2021-357 var spørsmålet i saken om banken hadde anledning til å si opp kundeforholdet fordi banken mente at klager ikke hadde svart tilfredsstillende på bankens spørsmål om midlenes opprinnelse. Klager var en rumensk statsborger som mottok flere store beløp fra utlandet i tidsrommet 24.3. til 30.10.20 i størrelsesorden kr 3–8 mill. På bankens spørsmål om opphavet til pengene svarte klager at midlene var oppsparte penger fra arbeid i Moldova og Romania opptjent over en periode på 20 år, og at noen av pengene kom fra familien i Romania. Nemnda var enig med banken i at den hadde fått utilfredsstillende svar på spørsmål i forbindelse med gjennomføring av kundekontroll. Banken fikk medhold.

Utlån-fraråding

Nemnda behandlet i FinKN Bank 2021-1236 en sak hvor klager var spilleavhengig og spilte på utenlandske pengespill som ikke hadde norsk tillatelse. Klager opptok også kreditt, som han benyttet til å spille for. Klager anførte at banken var kjent med at han hadde spilleproblemer, og at banken hadde brutt sine forpliktelser etter betalingsformidlingsforbudet. Han anførte også at bankens kredittvurdering var uforsvarlig, og at banken skulle ha frarådet ham å oppta kreditt. Klageren fikk delvis medhold. Hans låneforpliktelser etter kreditter tatt opp i perioden september 2019 til januar 2020 ble lempet med 50 %.

Ikke-aksepterte avgjørelser

Av nemndas avgjørelser var det til sammen åtte saker som ikke ble akseptert av bankene. Fire av avgjørelsene; FinKN 2021-30, 2021-31, 2021-35 og 2021-111 gjaldt Olga- svindel og hvor banken mente at klager hadde opptrådt forsettlig ved å røpe sikkerhetsinformasjon til svindleren. I en avgjørelse, FinKN 2021-227 var det klagers mindreårige sønn som hadde blitt oppring av en person som mente at PC-en hans hadde blitt hacket og hvor kortholder oppga sine kort- og BankID-opplysninger. Nemnda kom også her til at klager kun var ansvarlig for en egenandel på kr 12 000.

fire Olga-svindelsaker ikke akseptert av Banken

De tre siste sakene som ikke ble akseptert av banken var FinKN 2021-254, 2021-255 og 2021-256 og gjaldt spørsmål om banken etter låneavtalen, pliktet å sette ned renten på lånet når Norges Bank satt ned styringsrenten. Klager anførte at banken ikke kunne sette opp renten når den ikke satte renten tilsvarende ned, når styringsrenten gikk ned. Klager fikk medhold.