Inkasso

Fagområdet Inkasso omfatter klager fra forbrukere mot inkassoforetak om forpliktelser etter inkassoloven. Loven regulerer skyldners plikt til å erstatte fordringshavers nødvendige kostnader ved den utenrettslige inndrivingen. Finansklagenemnda behandler tvister om grunnlaget for erstatningsplikten.

Trender og utvikling i 2023

Antall klagesaker har variert en del de siste årene. Etter en relativt stor økning i antall klagesaker frem til 2020, fikk vi en nedgang av saker gjennom 2021 og 2022. I 2023 kom det inn 721 saker, noe som var en økning på 9 prosent fra året før.

«En økning i antall klagesaker mot inkassoforetak.»

De aller fleste sakene gjelder tvister om krav der det er iverksatt inkasso og hvor klager har bestridt kravet. Det er også mange tvister knyttet til mangelfull varsling av krav og om inkassoforetaket har opptrådt i strid med god inkassoskikk. Ofte er klagesakene en også kombinasjon av flere forhold, for eksempel ved at forbrukeren både klager på at kravet er omstridt og at hen heller ikke har mottatt faktura.

En del av sakene som sendes inn blir avvist fra behandling da saken allerede er til rettslig behandling i domstolene eller kravet er behandlet av namsmyndighetene. En del saker blir heller ikke tatt til behandling da de faller utenfor Finansklagenemndas mandat. Eksempler på dette er at klager er næringsdrivende eller fordi klagen ikke gjelder forhold som Finansklagenemnda kan behandle. Til sammen var det 223 saker som ble avvist eller ikke kunne tas til behandling i 2023. Dette var en økning på 28 prosent fra året før.

Av de saker som sekretariatet tok til behandling i 2024 fikk forbruker medhold i 74,3 prosent av sakene. Dette er en økning fra 58,5 prosent i 2022. Mange saker løser seg ved at sekretariatet sender den over til foretaket. Foretaket velger da å ettergi inkassokostandene før sekretariatet har foretatt en realitetsvurdering av saken. Av de saker hvor sekretariatet kommer med en vurdering var medholdsprosenten på 30,1 prosent.

Nemndspraksis

Det er få saker som går videre til nemndsbehandling. Nemnda behandlet 22 saker i 2023. De fleste sakene gjaldt krav som var omtvistet. Det er også flere saker som omhandler varsling av krav. Forbruker fikk medhold i 45,5 prosent av sakene som ble behandlet i nemnda i 2023.

I avgjørelse 2023-627 behandlet nemnda en sak om innfordring av faktura for mobilabonnement og hvor klager mente at fakturaene ikke var sendt på korrekt måte. Klager hadde fått tilsendt faktura med eFaktura over flere år, men som følge av en endring av selskapsstrukturen hos foretakets leverandør av fakturaene, oppsto det problemer med konverteringen til et nytt system og faktura ble sendt per epost. Etter nemndas syn krever endring av elektronisk utsendelse av faktura fra en avtalt plattform til en annen varsling på forhånd og innhenting av samtykke før gjennomføring. I dette tilfellet hadde ikke innklagede opplyst noe om at endringen ble varslet på forhånd og klager hadde heller ikke gitt noe samtykke. Klager fikk medhold.

Ikke-aksepterte avgjørelser

Det er en høy grad av etterlevelse i bransjen av nemndas avgjørelser. Det var ingen saker i 2023 som ikke ble akseptert av foretaket.