Inkasso

Fagområdet Inkasso omfatter klager fra forbrukere mot inkassoforetak om forpliktelser etter inkassoloven. Loven regulerer skyldners plikt til å erstatte fordringshavers nødvendige kostnader ved den utenrettslige inndrivingen. Finansklagenemnda behandler tvister om grunnlaget for erstatningsplikten.

Trender og utvikling i 2022

Etter en relativt stor økning i antall klagesaker frem til 2020, ser vi nå en nedgang i antall saker. Nedgangen sammenlignet med fjoråret er på 18 prosent. Det er noe uklart hva som er årsaken til nedgangen, men en mulig forklaring kan være at salærsatsene er lavere enn tidligere og at det derfor ikke genereres så mange klager som tidligere. En annen mulig forklaring er at flere saker løses med inkassoforetakene.

«Nedgang i antall klagesaker mot inkassoforetak.»

De fleste sakene gjelder tvister om krav der det er iverksatt inkasso og hvor klager har bestridt kravet. Det er også mange tvister knyttet til mangelfull varsling av krav og om inkassoforetaket har opptrådt i strid med god inkassoskikk.

En del av sakene som sendes inn blir avvist fra behandling da saken allerede er til rettslig behandling i domstolene.

Nemndspraksis

I avgjørelse 2022-675 hadde innklagede varslet klager om at nettselskapet hadde anledning til å stenge strømanlegget grunnet manglende betaling av nettleie. Klagers fullmektig viste til legeerklæring inngitt ett og et halvt år tidligere, som dokumentasjon på at strømstans ville sette klagers liv og helse i fare. Innklagede mente at en skyldner må dokumentere at grunnlaget for stenging ikke var til stede i hvert tilfelle. Etter en konkret vurdering av opplysningene i saken, kom nemnda til at innklagede foretak ikke hadde opptrådt i strid med god inkassoskikk. Inkassoforetaket fikk medhold.

I avgjørelse 2022-677 hadde klager foretatt en innbetaling med KID-nummer fra en tidligere termin. Klager hevdet at kravet var betalt til rett tid og at han ikke var i mislighold med hensyn til betalingsforpliktelsen. Klager fikk medhold.

Ikke-aksepterte avgjørelser

Det er en høy grad av etterlevelse i bransjen av nemndas avgjørelser. Det var kun en sak i 2022 som ikke ble akseptert av inkassoforetaket.

I avgjørelse 2022-140 hadde klager mottatt en faktura for en e-konsultasjon utført av et legesenter. Etter konsultasjonen mottok klager en SMS med betalingslenke som han oppfattet som svindel. Da klager ikke betalte via lenken, ble et gebyr tillagt fakturaen. Klager bestred fakturagebyret.

Nemnda viste til at det er svært vanskelig å avgjøre om det er rettslig adgang til å kreve et fakturagebyr slik innklagede har gjort i dette tilfellet. Nemnda pekte på at det i alle fall må kunne sies at det ut fra en objektiv vurdering var god grunn til å vurdere spørsmålet før innklagede gikk videre i inndrivingsprosessen. Klager fikk medhold.