Eierskifteforsikring

Fagområdet eierskifteforsikring omfatter klager mot boligselgerforsikringsforetak og boligkjøperforsikringsforetak. Boligselgerforsikringen dekker selgers mangelsansvar etter avhendingslova ved salg av brukt bolig. Boligkjøperforsikring er en form for rettshjelpsforsikring som dekker advokatbistand for kjøper, dersom det anses sannsynlig at boligen har en mangel.

Hovedlinjer 2022

Finansklagenemnda mottok til sammen 804 klager innenfor fagområdet eierskifteforsikring. 44 klager gjaldt boligkjøperforsikring, mens resten gjaldt boligselgerforsikring.

Flere enn 1 av 2 klagere gis medhold 

Innenfor eierskifteforsikring er den samlede medholdsandelen over 50 prosent for behandlede klagesaker i sekretariatet og nemnda. Dette er en svært høy medholdsandel sammenlignet med de øvrige fagområdene til Finansklagenemnda. Medholdsandelen har vært høy over en årrekke, og viser at foretakenes oppgjørspraksis ikke er i tråd med nemndspraksis.

Nemndspraksis

Finansklagenemnda Eierskifte avga 303 avgjørelser i 2022. Praksis fra nemnda bærer i stor grad preg av tilbakevendende problemstillinger som oppstår i tvister etter salg av brukt bolig. En stor andel av klagesakene omhandler skjulte feil og mangler ved eldre boliger, ofte knyttet til utsatte bygningsdeler som våtrom, drenering, tak og el-anlegg.

Ny avhendingslov 

Fra 1.1.2022 trådte nye regler i avhendingslova i kraft. Lovendringen innebærer i hovedsak at terskelen for å kunne påberope seg en mangel ved boligen blir lavere enn tidligere. I tillegg stilles det strengere krav til innholdet i tilstandsrapporter som innhentes i forbindelse med salget. Lovendringen gjelder kun for boligsalg foretatt etter 1.1.2022.

«Fra 2022 er terskelen for å kunne påberope seg en mangel ved boligen lavere enn tidligere.»

I 2022 mottok Finansklagenemnda 64 klager som gjaldt tvist i forbindelse med boligsalg etter 1.1.2022, og som altså ble regulert av de nye bestemmelsene i avhendingslova. De aller fleste sakene ble mottatt på slutten av året, og ingen av sakene ble behandlet av nemnda i 2022.

Avkortning av boligselgerforsikring

I avgjørelse 2022-72 og avgjørelse 2022-73 behandlet nemnda klage fra henholdsvis boligselger og boligkjøper (i samme saksforhold), hvor tvisten gjaldt foretakets avkortning av forsikringsdekningen. Kjøper hadde etter overtakelsen oppdaget store mengder nedgravd søppel på tomten, noe selger (sikrede) ikke hadde opplyst om ved salget. Dette utgjorde en mangel etter avhl. § 3-7. Foretaket anførte imidlertid at forsikringsdekningen måtte avkortes med 100 prosent ettersom selger (sikrede) hadde misligholdt sin opplysningsplikt ved tegning av forsikringen, jf. fal. §§ 4-1 og 4-2. Foretaket foretok samme avkortning overfor kjøper iht. fal. § 7-6 fjerde ledd.

Nemnda kom under dissens til at foretaket kunne avkorte sitt ansvar overfor både kjøper og selger (sikrede), men avkortningen ble satt til 75 prosent av mangelskravet.

Ikke-aksepterte avgjørelser

Av 128 avgjørelser hvor klager fikk helt eller delvis medhold av nemnda, var det 5 avgjørelser som ikke ble akseptert av foretakene.

Boligkjøperforsikring

Både avgjørelse 2022-183 og avgjørelse 2022-184 gjaldt klage på boligkjøperforsikring. Mens den førstnevnte hovedsakelig gjaldt spørsmålet om fristavbrudd etter fal. § 8-5 andre ledd, gjaldt avgjørelse 2022-184 klage mot foretaket etter et urettmessig avslag om advokatbistand, og om det underliggende mangelskravet mot selger var foreldet.

Saksforholdet i avgjørelse 2022-184 ble behandlet på nytt av nemnda i avgjørelse 2023-91, som gjaldt det etterfølgende erstatningskravet mot boligkjøperforsikringsforetaket som en følge av at mangelskravet mot selger var tapt. Nemndas flertall tilkjente sikrede erstatning.

Boligselgerforsikring

I avgjørelse 2022-546 behandlet nemnda spørsmålet om kjøpers krav om prisavslag etter avhl. § 4-12 også kan omfatte kostnader til utbedring av deler av bygningens fellesarealer. I tråd med bl.a. lagmannsrettsdom i LE-2021-77607, ga flertallet kjøper medhold.

Avgjørelse 2022-637 gjaldt spørsmålet om det forelå en vesentlig mangel etter avhl. § 3-9 andre pkt. som en følge av feil ved grunnmur, på tross av at det var opplyst om enkelte sprekker ved salget. Nemnda ga kjøper medhold, og tilkjente kjøper et prisavslag etter avhl. § 4-12 for utbedringskostnadene. Under henvisning til HR-2022-192-A kom nemnda også til at forholdet var innenfor selgers kontrollansvar, jf. avhl. § 4-14, ettersom selgers takstmann kunne ha avdekket at forholdet var av mer alvorlig art.

I avgjørelse 2022-753 kom nemndas flertall til at det forelå en vesentlig mangel etter avhl. § 3-9 andre pkt. som en følge av alvorlige skader ved grunnmur og fundamentering.