Trafikkforsikringsgebyr

Trafikkforsikringsforeningen kan ilegge gebyr til de bileierne som ikke har sørget for gyldig ansvarsforsikring. Finansklagenemnda er klageorgan der bileier ikke vil akseptere det ilagte gebyret. Det er en egen nemnd for behandling av trafikkforsikringsgebyr, organisert under FinKN Skade.

Hovedlinjer 2022

Etter at det de første årene ble behandlet et stort antall klagesaker har det de siste årene vært en fallende tendens i antall innkommende klager. Det fallende antall klagesaker må trolig sees i sammenheng med at antall uforsikrede kjøretøy også har falt som følge av at ordningen nå i større grad er kjent, noe som er i tråd med intensjonen med innføring av gebyrplikt.

I 2022 ble det igangsatt elektronisk kommunikasjon også for klager i klagesaker angående trafikkforsikringsgebyr.

Nemndspraksis

Dispensasjon 

Det er fremdeles spørsmålet om hvorvidt det er grunnlag for å dispensere fra ilagt gebyr, som oftest er til behandling i nemnda.

Gjentakende påberopte grunnlag for dispensasjon er rettsvillfarelse, misforståelse knyttet til om kjøretøyet var registrert, samt anførsel om ikke-bruk av kjøretøyet/at kjøretøyet ikke var i kjørbar stand. Nemnda har ikke avsagt avgjørelser i 2022 der klagere har nådd frem på disse grunnlagene.

For næringsdrivende har det i flere saker blitt anført at systemfeil i Autosys har forhindret omregistrering/avregistrering av kjøretøy. Nemnda har i flere avgjørelser, eksempelvis i avgjørelse 2022-832, påpekt at klager har hatt handlingsalternativer, og at det derfor ikke har vært grunnlag for hel eller delvis dispensasjon.

I avgjørelse 2022-939 ble det slått fast at det ikke var grunnlag for å dispensere fra gebyrer ilagt som følge av at forsikringen var gått til opphør på grunn av manglende betaling. Dette selv om klager hadde hatt vansker med å returnere hjem etter utenlandsopphold som følge av blant annet korona-restriksjoner.

Sen innmelding i TFFAuto

Nemnda har i flere avgjørelser stadfestet at det kan være grunnlag for å gi klager delvis dispensasjon dersom forsikringsselskapet har meldt om opphør av forsikringen flere dager etter at forsikringen faktisk opphørte. I avgjørelse 2022-721 ble det slått fast at det var grunnlag for delvis dispensasjon fra ilagt gebyr dersom det var overveiende sannsynlig at ny forsikring ville blitt tegnet på et tidligere tidspunkt hvis klager hadde mottatt varsel fra TFF tidligere. Utsendelse av varsel fra TFF er ikke mulig før forsikringsselskapet legger inn i TFFAuto at forsikringen er opphørt.

I avgjørelse 2022-1049 utdypet nemnda ytterligere grunnlaget for å gi delvis dispensasjon i tilfeller der forsikringsselskapet legger inn opphørsmelding i TFFAuto flere dager etter at forsikringen faktisk opphørte.

Gebyrets størrelse

I avgjørelse 2022-266 og avgjørelse 2022-938 uttalte nemnda seg om foreningens aktivitetsplikt der gebyrperioden har blitt lang som følge av manglende respons hos klager. Under henvisning til lovgivers uttalelse i Prop. 1 LS (2017-2018) Skatter avgifter og toll 2018, ba nemnda foreningen om å vurdere sine kommunikasjonsrutiner, samt vurdere om man oppfyller lovgivers forutsetninger om å aktivt følge opp unnlatelser av å betale gebyr, slik at gebyr ikke påløper over lang tid og utgjør et uforholdsmessig høyt beløp. Samtidig la nemnda til grunn at den ikke har kompetanse til å nedsette gebyret så lenge dispensasjonsadgangen ikke er til stede.

Ikke–aksepterte avgjørelser

Avgjørelsene i nemnda er endelige, og Trafikkforsikringsforeningen er forpliktet til å følge dem.