Trafikkforsikringsgebyr

Med virkning fra 1. mars 2018 ble det innført en ordning der Trafikkforsikringsforeningen kan ilegge gebyr til de bileierne som ikke har sørget for gyldig ansvarsforsikring. Fra samme dato ble Finansklagenemnda klageorgan der bileier ikke vil akseptere det ilagte gebyret. Det ble samtidig opprettet en egen nemnd for behandling av trafikkforsikringsgebyr, organisert under FinKN Skade

Hovedlinjer 2021

Problemstillingene for både sekretariatet og nemnda bærer fortsatt noe preg av at dette er et relativt nytt rettsområde med behov for presiseringer og avklaringer. Samtidig har nemndspraksis fra de foregående tre årene lagt en rekke føringer innen flere områder, da særlig innen vurderingen av eierforhold og den høye terskelen for dispensasjon.

fortsatt behov for presiseringer og avklaringer

Nemndspraksis

Dispensasjon 

De fleste saker som går til nemnd omhandler fortsatt spørsmålet om dispensasjon. Et gjentakende påberopt grunnlag for dispensasjon er rettsvillfarelse og uvitenhet om rettsområdet, uten at en slik anførsel har ført frem i 2021.

rettsvillfarelse og uvitenhet om rettsområdet gir ikke grunnlag for dispensasjon

Videre omhandler mange saker angående dispensasjon tilfeller hvor forsikringen har gått til opphør grunnet manglende betaling. For eksempel i FinKN 2021-866. I likhet med de øvrige sakene om opphør av forsikring grunnet manglende betaling, tok nemnda konkret stilling til klagers mulighet til å overholde forsikringsplikten, herunder betalingsplikten. Klager fikk ikke medhold. Heller ikke i andre saker i 2021 har nemnda gitt dispensasjon på bakgrunn av anførsler kun knyttet til opphør av forsikring grunnet manglende betaling.

Sen innmelding i TFFAuto

Nytt fra 2021 er imidlertid at nemnda i flere saker har gitt klager delvis medhold som følge av forsikringsselskapenes sene melding om opphør i TFFAuto, bransjens IT-system. Se FinKN 2021-860, FinKN 2021-866 og FinKN 2021-1011.

Nemnda fremhevet i disse sakene at gebyrforskriften § 6 om varsling var ment å gi klager mulighet til å snarest mulig ordne sine forsikringsforhold. Nemnda fremhevet videre at bestemmelsen også forutsetter at forsikringsselskapene melder fra til TFFAuto så snart kjøretøyet er uforsikret. Etter dette kom nemnda til at gebyret helt eller delvis måtte ettergis i de tilfellene opphøret var meldt for sent, og klager hadde reagert kort tid etter at klager ble klar over opphøret.

sene melding om opphør til TFFAuto straffer seg for selskapene

Gjenfunnet uten skilter

Videre tok nemnda blant annet i FinKN 2021-693 stilling til en sak vedrørende et kjøretøy som var gjenfunnet etter et tyveri. I 2014 ble kjøretøyet meldt stjålet med påsatte skilter, og kjøretøyet ble gjenfunnet i 2020 uten skilter. Etter at kjøretøyet ble gjenfunnet la politiet dette inn i Motorvognregisteret, uten å opplyse om at skiltene ikke var kommet til rette sammen med kjøretøyet. Nemnda fremhevet at tyveriet i 2014 gjaldt to ting, selve kjøretøyet og skiltene. Da skiltene fortsatt var på avveie, var det ikke grunnlag for å "gjenopplive" forsikringsplikten og klager fikk derfor dispensasjon for det ilagte gebyret.

Eierforhold

Nemnda har også behandlet flere saker vedrørende eierforhold i 2021. I alle sakene tok nemnda konkret stilling til om klager hadde sannsynliggjort andre eierforhold enn hva som fremgikk av Motorvognregisteret. Kun i en sak, FinKN 2021-402, kom nemnda til at klager hadde gjort det overveiende sannsynlig at han ikke var eier av kjøretøyet i perioden. I de øvrige sakene fikk ikke klager medhold i sine anførsler angående eierforhold.

Varsling og ileggelse av gebyr

I likhet med de foregående årene, har spørsmål om varsling og ileggelse av gebyr flere ganger vært behandlet av nemnda. Nemnda har tidligere presisert at gebyrkrav med varsler må være "betryggende avsendt" og at Trafikkforsikringsforeningen plikter å foreta seg noe ved mottakelse av gebyrkrav i returpost. I FinKN 2021-865 ble det uttrykkelig slått fast at også gebyrkrav utsendt etter at varsel er sendt elektronisk, må være betryggende avsendt. I motsatt tilfelle, altså hvor klager er varslet elektronisk, men selve gebyrkravet ikke er betryggende avsendt, vil gebyrileggelsen falle bort.

I avgjørelse FinKN 2021-684 tok nemnda stilling til om Trafikkforsikringsforeningen hadde overholdt undersøkelsesplikten ved mottatt returpost. I denne saken hadde ikke Trafikkforsikringsforeningen plikt til å varsle klager elektronisk, og han var derfor varslet samtidig med ileggelsen av gebyret. Gebyrkravene hadde kommet i returpost til Trafikkforsikringsforeningen. Foreningen fremla både telefonlogg, kopi av vedtatt gebyrfaktura, adressekontroll og kommunikasjon med klager per epost. Nemnda fant at Trafikkforsikringsforeningen i denne saken hadde oppfylt undersøkelsesplikten ved returpost.

Ikke–aksepterte avgjørelser

Det opereres ikke med ikke-aksepter på dette fagområdet.

Avgjørelser i nemnda er endelige og Trafikkforsikringsforeningen er forpliktet til å følge dem.