Sekretariatet

Finansklagenemndas sekretariat er ledet av administrerende direktør. I 2021 var sekretariatet organisert i seks avdelinger. En avdeling var ansvarlig for det innledende saksarbeidet, IT, og det organisatoriske arbeidet med nemndene. En avdeling var ansvarlig for HR og virksomhetsstyring. Det juridiske arbeidet med sakene er organisert i fire fagavdelinger.

Sekretariatets ledelse

person

Harald Sverdrup
Administrerende direktør

person

Mette Skolmli
Avdelingsleder
Avdeling IT/Støtte

person

Marianne Uppman
Avdelingsleder/advokat
Avdeling Bank, finans, verdipapirfond og inkasso

person

Hilde Nordstrand Kapskarmo
Avdelingsleder/advokat
Avdeling Person

person

Øystein Johansson Saltveit
Avdelingsleder/advokat
Avdeling Eiendom

person

Lotta Bjørknes
Avdelingsleder/advokat
Avdeling Skade/ansvar

person

Jørn Ege
Avdelingsleder, Avdeling HR og virksomhetsstyring

Fagavdelingene

Forsikring er inndelt i tre avdelinger; Skade/Ansvar, Person og Eiendom. Bank, finans, verdipapir og inkasso er organisert i en avdeling. Fagavdelingene avgir vurderinger med sikte på å løse flest mulig saker. Saker som kreves nemndsbehandlet forberedes i fagavdeling før de overføres til nemnd.

HR

Gjennom 2021 har Finansklagenemnda hatt lavt sykefravær og få oppsigelser. Det har vært meget gode resultater i de siste års målinger av medarbeidertilfredshet. Det var også meget gode resultater i 2021, til tross for pålagt hjemmekontor mesteparten av året.

så mange som mulig skal kunne arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig

I 2021 har Finansklagenemnda hatt fokus på seniorpolitikk. Det er viktig å beholde kompetanse og tilrettelegge for en hensiktsmessig og verdig avslutning på en yrkeskarriere.

IT/BackOffice

Backoffice tilrettelegger for at fagavdelingene kan utføre sin jobb på en effektiv måte, ved registrering og kvalitetssikring av mottatte klagesaker. Videre skal de klargjøre alle saker som skal nemndsbehandles. Sakshåndteringen for nemndene følger stramme tidsfrister.

Finansklagenemnda har gjennom året hatt fokus på brukervennligheten av våre digitale plattformer for kommunikasjon med partene. Disse digitale plattformene skal være de foretrukne kommunikasjonsformene.

vi ønsker at våre digitale kommunikasjonsflater skal være brukervennlige og funksjonelle

De som bruker våre digitale plattformer, både internt og eksternt, skal få rask og korrekt veiledning dersom det oppstår problemer.
Godt fungerende digitale plattformer og IT-systemer forutsetter god forvaltning. Dette er derfor et prioritert område.

Personvern

Finansklagenemnda jobber systematisk for å sikre at alle personopplysninger behandles i samsvar med personvernlovgivningen.

I 2021 har FinKN hatt fokus på kompetanseheving innen GDPR i alle deler av sekretariatet, og det er etablert en opplæringsplan.

alle ansatte har gjennomført GDPR-opplæring i henhold til planen

Finansklagenemnda har etablert system for varsling av mulige avvik som følges opp kontinuerlig. Der det avdekkes avvik som sannsynligvis vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, sendes varsel til Datatilsynet.

ingen av varslene til Datatilsynet i 2021 resulterte i reaksjoner fra tilsynet