Sekretariatet

Finansklagenemndas sekretariat er ledet av administrerende direktør. Sekretariatet var i 2022 organisert i seks avdelinger. En avdeling var ansvarlig for det innledende saksarbeidet, IT, og det organisatoriske arbeidet med nemndene, og en avdeling var ansvarlig for HR og virksomhetsstyring. Det juridiske arbeidet med sakene er organisert i fire fagavdelinger.

Sekretariatets ledelse 2022

person

Harald Sverdrup
Administrerende direktør
(Til 31.12.2022)

person

Marianne Uppman
Avdelingsleder/advokat
Avdeling Bank, finans, verdipapirfond og inkasso
(Konstituert adm. dir. fra 01.01.2023)

person

Mette Skolmli
Avdelingsleder
Avdeling IT/Støtte

person

Hilde Nordstrand Kapskarmo
Avdelingsleder/advokat
Avdeling Person

person

Øystein Johansson Saltveit
Avdelingsleder/advokat
Avdeling Eiendom

person

Lotta Bjørknes
Avdelingsleder/advokat
Avdeling Skade/ansvar

person

Jørn Ege
Avdelingsleder, Avdeling HR og virksomhetsstyring
(Til 23.02.2022)

person

Anne-Cathrine Aas
Avdelingsleder, Avdeling HR, administrasjon og økonomi
(Fra 01.09.2022)

Fagavdelingene

Forsikring er inndelt i tre avdelinger; Skade/Ansvar, Person og Eiendom. Bank, finans, verdipapir og inkasso er organisert i en avdeling. Fagavdelingene avgir vurderinger med sikte på å løse flest mulig saker. Partene har mulighet til å kreve saken nemndsbehandlet etter at den er behandlet i fagavdelingene.

HR

I 2022 har Finansklagenemnda jobbet videre med å få på plass gode løsninger rundt den hybride arbeidshverdagen. Det har i denne sammenheng vært viktig å ivareta et fortsatt godt arbeidsmiljø på arbeidsplassen. Årets målinger av medarbeidertilfredshet viser fremdeles gode resultater.

Gjennom 2022 har Finansklagenemnda hatt et noe høyere sykefravær enn i 2021, noe som ikke er unaturlig med tanke på at samfunnet ble åpnet opp igjen i 2022 etter covid-19. Finansklagenemnda følger imidlertid utviklingen i sykefraværet nøye.

Det har vært relativt få oppsigelser i løpet av 2022, men Finansklagenemnda merker også at det er store bevegelser på arbeidsmarkedet.

IT/BackOffice

Backoffice tilrettelegger for at fagavdelingene kan utføre sin jobb på en effektiv måte, ved registrering og kvalitetssikring av mottatte klagesaker. Videre skal de klargjøre alle saker som skal nemndsbehandles. Sakshåndteringen for nemndene følger stramme tidsfrister.

Finansklagenemnda har kontinuerlig fokus på brukervennlighet og funksjonalitet i de digitale plattformer for kommunikasjon. I 2022 har vi fått på plass en løsning for digital kommunikasjon med klager også i de saker som sendes inn til oss av foretakene. Vi har videre lansert et elektronisk innmeldingsskjema for tilslutning av nye finansforetak.

Digital kommunikasjon skal være den foretrukne kommunikasjonsformen, og de som bruker våre digitale plattformer, både internt og eksternt, skal få rask og korrekt veiledning dersom det oppstår problemer.

Godt fungerende digitale plattformer og IT-systemer forutsetter god forvaltning. Dette er derfor et prioritert område.

Personvern

Finansklagenemnda har løpende fokus på kompetanseheving innen GDPR, og jobber systematisk for å heve bevisstheten rundt personopplysningssikkerhet hos den enkelte ansatte.

«Finansklagenemnda jobber systematisk for å sikre at alle personopplysninger behandles i samsvar med personvernlovgivningen.»

Finansklagenemnda har et system for varsling av mulige avvik. Varslinger følges løpende opp, og ved avvik som sannsynligvis vil medføre en risiko for fysiske personers rettigheter og friheter, sendes varsel til Datatilsynet. Ingen av varslene til Datatilsynet i 2022 resulterte i reaksjoner fra tilsynet.