Skadeforsikring

Fagområdet skadeforsikring omfatter alle typer tingforsikring. Det vil si forsikringer innenfor motorvogn (bilansvar, kasko, kollisjon) bygning-innbo, reise, rettshjelp, båt, verdigjenstander, arbeidsledighet, utgiftsdekninger, dyr, transport og næring. Videre omfattes ulike typer ansvarsforsikringer, både privat og profesjon.

Hovedlinjer 2022

Innen skade- og ansvarsforsikring mottas det fortsatt flest klagesaker knyttet til produktene bygning-innbo, motorvogn, reise og bilansvar.

Når det gjelder klagesaker knyttet til bygning og innbo, reises det ofte spørsmål om selve erstatningsoppgjøret. Videre er det fortsatt mange klagesaker som knytter seg til vilkåret om at en skade må ha oppstått plutselig for å være dekningsmessig.

For øvrig er det en liten økning i mer kompliserte klagesaker knyttet til ulike næringsprodukter og profesjonsansvarsforsikringer. En del av disse sakene reiser bevismessige problemstillinger som det kan være utfordrende å ta stilling til på bakgrunn av skriftlig saksbehandling.

Nemndspraksis

Praksis fra nemnda gjenspeiler saksmengden og problemstillingene i sekretariatet knyttet til produktene bygning-innbo, og spørsmål knyttet til erstatningsoppgjøret er en gjenganger.

Avgjørelse 2022-986 er et sjeldent eksempel på at klager anses for å ha sannsynliggjort at selskapets erstatningsoppgjør ikke er korrekt. I denne saken vektla nemndas flertall at selskapet ikke hadde forklart differansen mellom fakturaen sikrede hadde innhentet og kalkylen utarbeidet av selskapets representant.

Det kan videre vises til avgjørelse 2022-737 der selskapet ikke fikk medhold i at bærekrafthensyn skal tillegges vekt ved vurderingen av hvordan en skade skal utbedres.

Også problemstillinger knyttet til hva som kan anses som en dekningsmessig følgeskade, behandles jevnlig. I avgjørelse 2022-934, hvor spørsmålet var om selskapet var ansvarlig for skade ved nedsoting, uttalte nemnda følgende om følgeskader;

«Nemnda forstår vilkårene slik at selskapet er ansvarlig for skade som skyldes eller er en følge av nedsoting, og at vanlige årsaksregler kommer til anvendelse. Utgangspunktet er da at selskapet er ansvarlig for enhver skade hvor nedsotingen er en nødvendig betingelse for skaden.»

Og videre at;

«Uten begrensninger i vilkårene vil det eneste grunnlaget for en avgrensning mot følgeskadene være adekvansbetraktninger, jf. for så vidt Rt- 1977-985.»

«Problemstillinger knyttet til dekningsmessig følgeskade behandles jevnlig.»

Felles for flere av saksområdene er at klager påberoper seg at selskapet har gitt et dekningstilsagn, og at selskapet derfor er ansvarlig utover det som fremkommer av vilkårene. Da disse anførslene sjelden lar seg dokumentere, når klager som regel ikke frem.

Det er videre fortsatt en del saker som omhandler spørsmål knyttet til forståelsen av forsikringsavtaloven, se blant annet avgjørelse 2022-186 og avgjørelse 2022-187 vedrørende forståelsen av fal. § 3-5 og selskapets rett til å avslutte forsikringsforholdet.

Vedrørende avgjørelser knyttet til profesjonsansvaret, vises det til avgjørelse 2022-253 hvor nemnda kom til at sikrede advokat ikke var ansvarlig for utbetalinger fra klientkonto oppstått i forbindelse med et hackerangrep.

Ikke–aksepterte avgjørelser

For 2022 er det kun inngitt 4 ikke-aksepter og utfra antallet avgjørelser Finansklagenemnda Skade avga i 2022, anses ikke antallet som spesielt høyt.

To av sakene anses som prinsipielle og knytter seg til samme problemstilling, nemlig forståelse av fal. § 3-5 og om selskapet kan si opp bygningsforsikringen til MC-klubber som selskapet mener har en tilknytning til det såkalte “1 % MC-miljøet”.

Selskapet påberopte seg i avgjørelse 2022-186 og avgjørelse 2022-187 at det kunne si opp sikredes bygningsforsikringer, og det ble vist til at selskapet ikke ønsket å understøtte kriminell virksomhet som følge av økt risiko for hvitvasking. Selskapet viste også til at risikoen for angrep/sabotasje mot slike gruppers eiendommer ble ansett for å være høyere enn mot andre eiendommer.

Nemndas flertall var ikke enig i at selskapet kunne si opp forsikringsavtalene i medhold av fal. § 3-5, og viste blant annet til at det ikke var dokumentert at de sikrede hadde tilknytning til det aktuelle miljøet. Videre viste nemnda til at selskapet ikke hadde fremlagt skadehistorikk eller annet som kunne underbygge påstanden om at det medfører en økt risiko å forsikre eiendommer til motorsykkelgrupper, samt at det ikke var dokumentert en høyere risiko for hvitvasking gjennom betaling av forsikringspremie eller forsikringsoppgjør.